Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Invrability. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Invrability schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met Invrability een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van door haar gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen Invrability en de wederpartij uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van af is geweken gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 2. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. “Invrability b.v.”: Invrability, meer in het bijzonder adviseurs en trainers werkzaam voor Invrability.
  b. “wederpartij”: Ieder rechts- of natuurlijk persoon die met Invrability een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
  c. “overeenkomst”: Elke aanbieding door Invrability, aanvaard door de wederpartij, dan wel elke opdracht verstrekt door de wederpartij aan Invrability en aanvaard door Invrability.
  d. “diensten”: Alle in het kader van een overeenkomst tussen Invrability en opdrachtgever verrichte werkzaamheden door Invrability.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Invrability gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
 2. Invrability heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Op alle opdrachten hanteert Invrability 14 dagen bedenktijd.

Artikel 4. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Invrability is aan haar al dan niet schriftelijk gedane aanbiedingen en aan door de wederpartij aan Invrability verstrekte opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Invrability de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Invrability naar aanleiding van een verstrekte opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Invrability door medewerkers, representanten of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Invrability schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij naar het oordeel van Invrability niet kredietwaardig blijkt, is Invrability gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Invrability krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 4. Voor een gebruikersovereenkomst betreffende het elektronische gebruik van de instrumenten INVRA wonen en arbeid geldt bij aanvang een duur van minimaal twee jaar. Abonnementen op deze instrumenten die via een on line verbinding met Invrability wordt aangeboden, worden telkens met de duur van één jaar verlengd, tenzij het abonnement minimaal twee maanden voor het aflopen van de termijn per aangetekend schrijven door de abonnee wordt opgezegd. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op het moment waarop Invrability de ondertekende gebruikersovereenkomst ontvangt.

Artikel 5. Medewerking door de wederpartij

 1. De wederpartij verleent alle door Invrability noodzakelijk geachte medewerking teneinde de aan haar in opdracht gegeven werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren; de wederpartij zal steeds alle noodzakelijke en/of relevante gegevens en/of inlichtingen verschaffen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens en inlichtingen.
 2. Invrability is gerechtigd de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij haar verplichting tot medewerking niet of niet volledig nakomt. In laatstbedoeld geval is Invrability eveneens gerechtigd om de extra kosten die dientengevolge ontstaan tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. Werkzaamheden door derden

Invrability is gerechtigd om, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De daarmee verbonden kosten zullen aan de wederpartij worden doorberekend in overeenstemming met de in de offerte van Invrability verstrekte prijsopgaven.

Artikel 7. Prijzen en Tarieven

 1. De prijzen van Invrability zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, bij levering in termijnen, tijdens de levering enige verhoging van genoemde factoren optreedt, heeft Invrability het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Invrability is verplicht voorgenomen prijswijzigingen tijdig aan de wederpartij mede te delen. De wederpartij heeft het recht een opdracht binnen 48 uur nadat een prijsverhoging is aangezegd, schriftelijk te annuleren.
  2. De door Invrability vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Invrability is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 8. Levering

 1. De levering van diensten vindt plaats op of vanuit de vestiging(en) van Invrability, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de beschikbaar stelling van webapplicaties, databases en firewalls maakt Invrability gebruik van derden. De levering hiervan is vastgelegd in een overeenkomst tussen leverancier en Invrability. In deze overeenkomst is tevens opgenomen dat eventuele broncodes voor de totstandkoming van applicaties veilig gesteld zijn middels deponering bij de daarvoor bevoegde instantie(s).
  2. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van Invrability.
  3. Levering middels cd-rom of enig ander medium geschiedt met uiterste zorg. Voor onvolkomenheden, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van cd-roms en/of andere media aanvaardt Invrability geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is Invrability gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoringen, storingen in communicatiemiddelen, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Invrability kan worden gevergd.
  2. Indien door overmacht de levering van diensten meer dan 60 dagen wordt vertraagd, is naast Invrability ook de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Invrability recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht verrichte werkzaamheden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Invrability is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals gevolgschade), welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door Invrability verleende diensten en/of geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Invrability, dan wel indien de geldende wettelijke regelingen en/of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien en voor zover Invrability aansprakelijk mocht worden gehouden, reikt de aansprakelijkheid van Invrability nimmer verder dan het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is voor de door Invrability geleverde diensten en/of zaken.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Invrability vrijwaart de wederpartij Invrability tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

Artikel 11. Kwaliteitsgarantie

 1. Invrability staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten, één en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. De kwaliteitsgarantie betreft echter geen resultaatsverbintenis, zulks in het bijzonder betreffende het gebruik van de instrumenten INVRA wonen en arbeid. Evenmin kan bij (deskundigheids)trainingen volledigheid worden gegarandeerd, noch kan enige garantie worden gegeven ten aanzien van resultaten bij de trainee.
 2. Kwaliteitsgarantie voor middels Invrability door derden geleverde diensten wordt slechts gegeven indien en voorzover door de desbetreffende derde een soortgelijke garantie wordt verstrekt.
 3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Invrability als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van door INVRA b.v. geleverde of ter beschikkinggestelde gegevens en instrumenten blijven te allen tijde bij INVRA b.v. en/of haar toeleveranciers berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Gebruiksrechten

Aan de wederpartij geleverde toegang tot het gebruik en bijbehorende rechten van de instrumenten INVRA wonen en arbeid worden in een aparte “gebruikersovereenkomst” overeen gekomen.

Artikel 14 Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op een door Invrability aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Als datum van betaling geldt de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Invrability.
 3. Invrability is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van de betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 5. Vanaf de 14e dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor iedere verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan Invrability de wettelijke rente wegens te late betaling verschuldigd van het betreffende factuurbedrag.
 6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het betreffende factuurbedrag met een minimum van EUR 150,00.
 7. Invrability heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Invrability totdat de zekerheid is gesteld; dit laatste onverminderd het recht van Invrability op nakoming, schadevergoeding, en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, één en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Invrability deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 15. Ontbinding

Onverminderd aan Invrability verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Invrability een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoop of liquideert.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op alle door Invrability gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de wederpartij in Europa is gevestigd, wordt ieder geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook ieder ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarbinnen Invrability is gevestigd.